قوانین و مقرراتمنشور اخلاقی

منشور اخلاقی کارکنان

به نام یزدان پاک

 

منشور اخلاقی کارکنان شرکت سرمایه گذاری صدرا تجارت هادیان 

 

این منشور به منظور ترویج و اعتلای فرهنگ سازمانی در سیستم اداری شرکت سرمایه گذاری صدرا تجارت هادیان و نهادینه کردن جزء به جزء آن در اندیشه و عمل کارکنان تدوین شده است تا به سطح بالاتری از رضایتمندی مشتریان دست یابیم و خود را ملزم و مقید به رعایت مفاد زیر میدانیم

 

الف : انجام وظائف و مسئولیت های شغلی 

_ به رعایت نظم و انضباط در انجام فعالیت ها و حضور به هنگام در محل خدمت توجه داشته باشیم

_ در انجام وظائف و مسئولیت ها پشتکار و جدیت داشته و آنها را با دقت , صحت و به هنگام به انجام رسانیم

_ دانش خود را در زمینه فعالیت های شرکت به روز نگه داشته و آنها را با توانمندی و ابتکار خود در انجام امور به کار گیریم

_ به ایده ها و افکار نو اهمیت داده و برای اجرایی کردن آنها به شکل منطقی در امور جاری شرکت تلاش کنیم

_ از امکانات , تجهیزات و سرمایه های شرکت که همانا سرمایه های مشتریان میباشد حفاظت نموده و در استفاده بهینه از آنها بکوشیم

_ در انجام فعالیت ها , روابط خویشاوندی , قومی , جنسیتی , نژادی , مذهبی و غیره تاثیری در تصمیمات و اقداماتمان نداشته باشد

_ روحیه انتقادپذیری داشته و انتقادات سازنده دیگران را به عنوان فرصتی برای بازسازی و بهبود رویه خود و فعالیت هایمان بدانیم

 

ب : رفتار و برخورد با ارباب رجوع و مشتریان

_ مشتریان به عنوان صاحبان حق برای شرکت میباشند و تلاش مینمائیم با ایجاد ارتباط مناسب و ارائه خدمت بهتر , تصویری مثبت از شرکت سرمایه گذاری صدرا تجارت هادیان در ذهن آنها ایجاد کنیم 

_ به مراجعه کنندگان و مشتریان به صورت عادلانه و در چهارچوب قوانین , مقررات و ضوابط خدمت ارائه دهیم

_ درخواست های قانونی ارباب رجوع و مشتریان را در چهارچوب وظائف خود با صحت , دقت و سرعت و بدون تشریفات زائد اداری و تحمیل هزینه اضافی به وی ارائه دهیم

_ به ارباب رجوع احترام گذاشته و در استقبال و صحبت با آنها گشاده رو باشیم

_ به نظرات , پیشنهادات و بازخوردهای مشتریان و مراجعه کنندگان به عنوان منبعی گرانبها برای بهبود عملکرد نگاه کرده و با دید منطقی به آنها توجه نمائیم 

_ به نظم و آراستگی شخصی و محل کار خود توجه داشته باشیم 

_ فرهنگ تکریم ارباب رجوع , پاسخ گویی و گره گشایی از مشکلات مشتریان و مراجعان را به یک ارزش حاکم در شرکت تبدیل نمائیم

 

امید است با رعایت مفاد منشور اخلاقی درج شده بالا که همانا بیانگر گفتار نیک , کردار نیک , پندار نیک می باشد , مراتب رضایتمندی ارباب رجوع حاصل گردد

شرکت سرمایه گذاری صدرا تجارت هادیان