شعر و ادبیات

گلستان سعدی

123

کتاب گلستان سعدی مشرف الدین مصلح ابن عبدالله سعدی شیرازی بر اساس نسخه محمدعلی فروغی انتشارات عارف کامل
کلیات خمسه نظامی

122

کتاب کلیات خمسه نظامی دوره دو جلدی جمال الدین ابو محمد الیاس نظامی گنجوی انتشارات داریوش
شاهنامه فردوسی

121

کتاب شاهنامه فردوسی به نثر روان دوره دو جلدی