سایت های مرتبطسایت های بین المللی

سایت های بین المللی

سایت های بین المللی 

مجمع جهانی اعتبارسنجی (BAF سوئیس)..........................................................................................http://www.bafacademy.com

سازمان تجارت جهانی .................................................................................................................................https://www.wto.org

سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی ........................................................................................................http://www.oecd.org

بانک جهانی سوئیس ........................................................................................................................ http://www.worldbank.org