سرمایه پذیری

سرمایه پذیری از اشخاص حقیقی و حقوقی

شرکت سرمایه گذاری صدرا تجارت هادیان یکی از اهداف خود را جذب سرمایه های خرد و کوچک قرار داده است , به این علت که سرمایه های کوچک امکان خلق سود را یا ندارند یا اگر هم این قابلیت را داشته باشند میزان تولید سود بالایی نخواهند داشت . این سرمایه های کوچک پس از جمع آوری توسط شرکت رقم قابل توجه ای را تشکیل خواهند داد و با استفاده از این سرمایه های تجمیع شده , فرصت سرمایه گذاری در پروژه ها و طرحهای تولیدی و صنعتی ایجاد میگردد که در این بین سهامداران و سرمایه گذاران به نسبت از سود بالا و تضمین شده سرمایه گذاری خود بهره مند خواهند شد .
ما سرمایه شما را رشد خواهیم داد , به ما اعتماد داشته باشید .به ما ایمان خواهید آورد .